REGULAMIN JEDNODNIOWYCH WARSZTATÓW
I. Najważniejsze informacje
1. Regulamin określa warunki organizacji i przeprowadzania jednodniowego Warsztatu przez Natalię Iwanek-Nowakowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Be Better Natalia Iwanek-Nowakowska, NIP: 6222796592 REGON: 365386488, adres: Piłsudskiego 81B 63-400 Ostrów Wielkopolski, e-mail: bebetter.edu@gmail.com zwaną dalej Organizatorem.
2. Umowa o przeprowadzenie jednodniowego Warsztatu (dalej jako Zamówienie) zawierana jest poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na jednodniowy Warsztat oraz akceptację Regulaminu, a także dokonanie skutecznej płatności za Warsztaty.
3. W przypadku gdy Zleceniodawca złożył Zamówienie na jeden lub więcej warsztatów jednodniowych, Regulamin stosuje się do każdego jednodniowego Warsztatu odrębnie. Każdy Warsztat stanowi bowiem przedmiot odrębnego zamówienia. Warsztat z uwagi na swój charakter nie stanowi wypoczynku w rozumieniu art. 92a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz.1481).

II. Płatności
1. Zleceniodawca ma obowiązek dokonać płatności za Warsztat w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia, jednak nie później niż 1 dzień przed terminem rozpoczęcia jednodniowego Warsztatu.
2. Płatność powinna nastąpić na rachunek bankowy Organizatora, tj.
Santander: 89 1090 1160 0000 0001 3390 1368 lub w inny sposób udostępniony przez Organizatora. W tytule przelewu zaleca się wskazać: imię i nazwisko Uczestnika, numer zamówienia lub nazwę/datę Warsztatu objętego płatnością.

III. Organizacja jednodniowego Warsztatu
1. Szczegółowe informacje dotyczące Warsztatu, w tym datę, godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia wskazano w Zamówieniu. Zapisy na jednodniowe Warsztaty można dokonać w dowolnym dniu w okresie obowiązywania oferty, jednakże najpóźniej na jeden dzień przed wybranym terminem Warsztatów.
2. Warsztaty mają formę zajęć grupowych.
3. Organizator zapewnia Uczestnikowi warunki do uczestniczenia w Warsztatach, w tym m.in. poprzez odpowiednio dobrany program nauczania, materiały dydaktyczne i wykwalifikowaną kadrę.
4. Materiały udostępniane przez Organizatora mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Zleceniodawcę/Uczestnika na własny użytek. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie informacji i materiałów.
5. Ze względów bezpieczeństwa, z uwagi na charakter Warsztatu, Zleceniodawca przekazuje Organizatorowi wszelkie informacje dotyczące Uczestnika, które mogą mieć wpływ na jego uczestnictwo w Warsztatach oraz mogą wymagać od Organizatora indywidualnego podejścia do Uczestnika (np. alergie, nietolerancje, informacje o tym, czego Uczestnik się boi, czego nie lubi). Wyżej wskazane informacje Zleceniodawca wskazuje na etapie składania Zamówienia, a także później, w przypadku gdy ww. informacje/okoliczności ujawniły się później.
6. Zleceniodawca/Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do poleceń i wytycznych osób Prowadzących Warsztat, które sprawują nadzór nad Uczestnikiem i odpowiadają za bezpieczeństwo Uczestnika w czasie trwania Warsztatu.
7. Zleceniodawca zapewnia Uczestnikowi opiekę przed Warsztatem i po Warsztacie. Organizator nie odpowiada za szkody powstałe z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. działanie siły wyższej, wyłączna wina Zleceniodawcy czy Uczestnika lub osoby upoważnionej przez Zleceniodawcę do odbioru).
8. Zleceniodawca ma obowiązek odebrać Uczestnika z miejsca prowadzenia Warsztatu z chwilą jego zakończenia. W przypadku gdy Uczestnik będzie odbierany przez inną osobę niż przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca przekazuje Organizatorowi upoważnienie do odbioru Uczestnika przez ww. osobę.
9. Organizator z ważnej przyczyny zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatu najpóźniej na dzień przed planowanym terminem, chyba że ważna przyczyna nastąpiła później (np. nagła choroba, zdarzenie losowe). W takiej sytuacji zostanie wyznaczony inny termin do odrobienia warsztatów lub Organizator zaproponuje udział w innych Warsztatach organizowanych przez Organizatora. Zleceniodawca może odrzucić ww. propozycje. Wówczas opłata za Warsztaty zostanie zwrócona.
10. W przypadku gdy Uczestnik wskazany w Zamówieniu nie może uczestniczyć w Warsztatach, Organizator umożliwia Zleceniodawcy zamianę osoby Uczestnika, z tym zastrzeżeniem, że nowy Uczestnik musi spełniać wymagania minimalne wskazane dla Uczestników (np. odpowiedni wiek wynikający z rodzaju grupy Warsztatowej).
11. Chcąc skorzystać z prawa, o którym mowa powyżej, Zleceniodawca musi:
1) powiadomić Organizatora o tym co najmniej na 48 godzin przed terminem jednodniowych Warsztatów i przekazać mu informacje, o których mowa w ust. 2;
2) wskazać Organizatorowi osobę, która będzie uczestniczyć w Warsztatach w zastępstwie Uczestnika wskazanego w pierwotnym Zamówieniu w celu uwzględnienia nowego Uczestnika na liście Uczestników.
12. Minimalna liczba Uczestników jednodniowych Warsztatów wynosi 8 uczestników. Organizator zastrzega, że w przypadku, gdy liczba Uczestników na danych warsztatach będzie mniejsza niż 8 Organizator uprawniony jest do rozwiązania umowy z ważnej przyczyny. W takim przypadku Organizator poinformuje Zleceniodawcę o powyższym nie później niż na 2 dni przed planowaną datą Warsztatów.
13. W przypadku gdy Zleceniodawca/Uczestnik wyrządził Organizatorowi szkodę (np. uszkodził udostępniony sprzęt), Zleceniodawca zobowiązany będzie do jej naprawienia (w tym m.in. do zapłaty odszkodowania) zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie – Kodeks cywilny.


IV. Wizerunek
1. Zleceniodawca wyraża zgodę na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku Uczestnika w postaci nagrania/zdjęć z przebiegu zajęć do celów dokumentacyjnych i edukacyjnych. Zakres zgody określono w ust. 2.
2. Wizerunek Uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób uczestniczących w warsztatach. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji. Utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku w ww. zakresie do celów marketingowych, wymaga uzyskania od Zleceniodawcy odrębnej zgody.

V. Rozwiązanie umowy
1. Zleceniodawca bez podania przyczyny ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym nie później niż w terminie 7 dni przed terminem planowanych Warsztatów jednodniowych.
2. Rozwiązanie Umowy powinno nastąpić poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy w formie pisemnej lub dokumentowej (m.in. e-mailem).
3. Organizator ma prawo rozwiązać umowę z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak istotne naruszanie przez Zleceniodawcę/Uczestnika postanowień Regulaminu i Umowy, w tym z powodu braku zapłaty wynagrodzenia za Warsztaty – po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia odpowiedniego dodatkowego terminu pod rygorem rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
4. W przypadku rozwiązania umowy przed terminem jej obowiązywania z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy/Uczestnika:
1) Zleceniodawca ma obowiązek zapłaty uzasadnionych kosztów poniesionych przez Organizatora oraz wynagrodzenia za dotychczas wykonane czynności – o ile czynności te zostały zrealizowane na rzecz Zleceniodawcy.
2) Zleceniodawca traci prawo do korzystania z rabatów, a w przypadku gdy rabaty zostały naliczone, Zleceniodawca ma obowiązek zwrotu naliczonych rabatów.

VI. Postanowienia końcowe
Zleceniodawca oświadcza, że Zleceniodawca/Uczestnik zapoznał się z klauzulą informacyjną, w ramach której Organizator zrealizował obowiązki informacyjne.

Załącznik:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Klauzula informacyjna

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookies), żeby usprawnić jej działanie. Czy wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie? Więcej informacji

Korzystamy z cookies czyli ciasteczek, żeby strona działała jak najlepiej. Jeśli nie chcesz, aby ciasteczka działały możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce lub po prostu opuścić naszą stronę. Musisz jednak wiedzieć, że kontynuując przeglądanie tej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki zgadasz się na wykorzystywanie ciasteczek.

Zamknij