REGULAMIN CAŁODNIOWYCH WARSZTATÓW
I. Najważniejsze informacje
1. Regulamin określa warunki organizacji i przeprowadzania jednodniowego Warsztatu przez Natalię Iwanek-Nowakowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Be Better Natalia Iwanek-Nowakowska, NIP: 6222796592 REGON: 365386488, adres: Piłsudskiego 81B 63-400 Ostrów Wielkopolski, e-mail: bebetter.edu@gmail.com zwaną dalej Organizatorem.
2. Umowa o przeprowadzenie jednodniowego Warsztatu (dalej jako Zamówienie) zawierana jest poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na jednodniowy Warsztat oraz akceptację Regulaminu, a także dokonanie skutecznej płatności za Warsztaty.
3. W przypadku gdy Zleceniodawca złożył Zamówienie na jeden lub więcej warsztatów jednodniowych, Regulamin stosuje się do każdego jednodniowego Warsztatu odrębnie. Każdy Warsztat stanowi bowiem przedmiot odrębnego zamówienia. Warsztat z uwagi na swój charakter nie stanowi wypoczynku w rozumieniu art. 92a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz.1481).

II. Płatności
1. Zleceniodawca ma obowiązek dokonać płatności za Warsztat w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia, jednak nie później niż 1 dzień przed terminem rozpoczęcia jednodniowego Warsztatu.
2. Płatność powinna nastąpić na rachunek bankowy Organizatora, tj.
Santander: 89 1090 1160 0000 0001 3390 1368 lub w inny sposób udostępniony przez Organizatora. W tytule przelewu zaleca się wskazać: imię i nazwisko Uczestnika, numer zamówienia lub nazwę/datę Warsztatu objętego płatnością.

III. Organizacja całodniowego Warsztatu
1. Szczegółowe informacje dotyczące Warsztatu, w tym datę, godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia wskazano w Zamówieniu. Zapisy na jednodniowe Warsztaty można dokonać w dowolnym dniu w okresie obowiązywania oferty, jednakże najpóźniej na jeden dzień przed wybranym terminem Warsztatów.
2. Warsztaty mają formę zajęć grupowych.
3. Organizator zapewnia Uczestnikowi warunki do uczestniczenia w Warsztatach, w tym m.in. poprzez odpowiednio dobrany program nauczania, materiały dydaktyczne i wykwalifikowaną kadrę.
4. Materiały udostępniane przez Organizatora mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Zleceniodawcę/Uczestnika na własny użytek. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie informacji i materiałów.
5. Ze względów bezpieczeństwa, z uwagi na charakter Warsztatu, Zleceniodawca przekazuje Organizatorowi wszelkie informacje dotyczące Uczestnika, które mogą mieć wpływ na jego uczestnictwo w Warsztatach oraz mogą wymagać od Organizatora indywidualnego podejścia do Uczestnika (np. alergie, nietolerancje, informacje o tym, czego Uczestnik się boi, czego nie lubi). Wyżej wskazane informacje Zleceniodawca wskazuje na etapie składania Zamówienia, a także później, w przypadku gdy ww. informacje/okoliczności ujawniły się później.
6. Zleceniodawca/Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do poleceń i wytycznych osób Prowadzących Warsztat, które sprawują nadzór nad Uczestnikiem i odpowiadają za bezpieczeństwo Uczestnika w czasie trwania Warsztatu.
7. Zleceniodawca zapewnia Uczestnikowi opiekę przed Warsztatem i po Warsztacie. Organizator nie odpowiada za szkody powstałe z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. działanie siły wyższej, wyłączna wina Zleceniodawcy czy Uczestnika lub osoby upoważnionej przez Zleceniodawcę do odbioru).
8. Zleceniodawca ma obowiązek odebrać Uczestnika z miejsca prowadzenia Warsztatu z chwilą jego zakończenia. W przypadku gdy Uczestnik będzie odbierany przez inną osobę niż przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca przekazuje Organizatorowi upoważnienie do odbioru Uczestnika przez ww. osobę.
9. Organizator z ważnej przyczyny zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatu najpóźniej na dzień przed planowanym terminem, chyba że ważna przyczyna nastąpiła później (np. nagła choroba, zdarzenie losowe). W takiej sytuacji zostanie wyznaczony inny termin do odrobienia warsztatów lub Organizator zaproponuje udział w innych Warsztatach organizowanych przez Organizatora. Zleceniodawca może odrzucić ww. propozycje. Wówczas opłata za Warsztaty zostanie zwrócona.
10. W przypadku gdy Uczestnik wskazany w Zamówieniu nie może uczestniczyć w Warsztatach, Organizator umożliwia Zleceniodawcy zamianę osoby Uczestnika, z tym zastrzeżeniem, że nowy Uczestnik musi spełniać wymagania minimalne wskazane dla Uczestników (np. odpowiedni wiek wynikający z rodzaju grupy Warsztatowej).
11. Chcąc skorzystać z prawa, o którym mowa powyżej, Zleceniodawca musi:
1) powiadomić Organizatora o tym co najmniej na 48 godzin przed terminem jednodniowych Warsztatów i przekazać mu informacje, o których mowa w ust. 2;
2) wskazać Organizatorowi osobę, która będzie uczestniczyć w Warsztatach w zastępstwie Uczestnika wskazanego w pierwotnym Zamówieniu w celu uwzględnienia nowego Uczestnika na liście Uczestników.
12. Minimalna liczba Uczestników jednodniowych Warsztatów wynosi 8 uczestników. Organizator zastrzega, że w przypadku, gdy liczba Uczestników na danych warsztatach będzie mniejsza niż 8 Organizator uprawniony jest do rozwiązania umowy z ważnej przyczyny. W takim przypadku Organizator poinformuje Zleceniodawcę o powyższym nie później niż na 2 dni przed planowaną datą Warsztatów.
13. W przypadku gdy Zleceniodawca/Uczestnik wyrządził Organizatorowi szkodę (np. uszkodził udostępniony sprzęt), Zleceniodawca zobowiązany będzie do jej naprawienia (w tym m.in. do zapłaty odszkodowania) zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie – Kodeks cywilny.

IV. Wizerunek
1. Zleceniodawca wyraża zgodę na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku Uczestnika w postaci nagrania/zdjęć z przebiegu zajęć do celów dokumentacyjnych i edukacyjnych. Zakres zgody określono w ust. 2.
2. Wizerunek Uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób uczestniczących w warsztatach. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji. Utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku w ww. zakresie do celów marketingowych, wymaga uzyskania od Zleceniodawcy odrębnej zgody.

V. Rozwiązanie umowy
1. Zleceniodawca bez podania przyczyny ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym nie później niż w terminie 7 dni przed terminem planowanych Warsztatów jednodniowych.
2. Rozwiązanie Umowy powinno nastąpić poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy w formie pisemnej lub dokumentowej (m.in. e-mailem).
3. Organizator ma prawo rozwiązać umowę z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak istotne naruszanie przez Zleceniodawcę/Uczestnika postanowień Regulaminu i Umowy, w tym z powodu braku zapłaty wynagrodzenia za Warsztaty – po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia odpowiedniego dodatkowego terminu pod rygorem rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
4. W przypadku rozwiązania umowy przed terminem jej obowiązywania z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy/Uczestnika:
1) Zleceniodawca ma obowiązek zapłaty uzasadnionych kosztów poniesionych przez Organizatora oraz wynagrodzenia za dotychczas wykonane czynności – o ile czynności te zostały zrealizowane na rzecz Zleceniodawcy.
2) Zleceniodawca traci prawo do korzystania z rabatów, a w przypadku gdy rabaty zostały naliczone, Zleceniodawca ma obowiązek zwrotu naliczonych rabatów.

VI. Postanowienia końcowe
Zleceniodawca oświadcza, że Zleceniodawca/Uczestnik zapoznał się z klauzulą informacyjną, w ramach której Organizator zrealizował obowiązki informacyjne.

Załącznik:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Klauzula informacyjna

Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookies), żeby usprawnić jej działanie. Czy wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie? View more
Cookies settings
Zaakceptuj
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Polityka cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.
§ 1 DEFINICJE
 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://bebetter.edu.pl/
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator – firma Be Better Natalia Iwanek-Nowakowska, prowadząca działalność pod adresem: Piłsudskiego 81b Ostrów Wielkopolski, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 6222796592, o nadanym numerze REGON: 365386488, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
§ 2 RODZAJE COOKIES
 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
§ 3 BEZPIECZEŃSTWO
 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.
§ 4 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Logowanie – Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie
 • Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.
 • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych
§ 5 SERWISY ZEWNĘTRZNE
Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:
 • Google Analytics
 • Google AdSense
 • Google AdWords
 • Google+
 • Facebook
 • Youtube
 • Instagram
§ 6 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookie.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
§ 7 WYMAGANIA SERWISU
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu jeśli Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
§ 8 ZMIANY W POLITYCE COOKIE
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.
POLITYKA PRYWATNOŚCI   Dbamy o Twoją prywatność. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane tylko i wyłącznie, jeżeli jest to konieczne do prawidłowego świadczenia usługi.   Zgodnie z RODO, poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych stosowane przez Administratora.   Kim jest Administrator danych?   Administratorem danych jest Be Better Natalia Iwanek-Nowakowska ,  adres: Piłsudskiego 81b, 63-400 Ostrów Wielkopolski. NIP: 6222796592, REGON: 365386488. Możesz skontaktować się ze mną e-mailowo pisząc na adres e-mail:  bebetter.edu@gmail.com lub telefonicznie: 795-180-800 W jakim celu zbieramy Twoje dane? Jak długo je przetwarzamy?   Możemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:   Komunikacji z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, w ramach prowadzonych spotkań on-line itp.   Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z Użytkownikami Strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji z Tobą. Dane mogą być także przetwarzane w celu archiwizacji do celów wewnętrznych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.  
 • Zawarcia umowy i jej realizacji (złożenia zamówienia).
 • Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń   
 • Realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (m.in. obowiązków podatkowych i archiwizacyjnych). Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy, jak np. prawo do reklamacji z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
  Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).   Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).   W przypadku gdy dane są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (jak np. wystawianie i przechowywanie faktur) – dane będą przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez 6 lat (obowiązki archiwizacyjne dot. dokumentów księgowych), chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).   Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  
 • Wysyłki informacji marketingowych (m.in. wysyłki newslettera oraz innych informacji o usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach).
  Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania newslettera. Do celów komunikacji handlowej potrzebuję Twojej zgody zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możesz ją w każdej chwili wycofać, klikając link w stopce maila lub pisząc do mnie na adres podany wyżej.  
 • Administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram) w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji z Tobą, kierowania do Ciebie treści marketingowych.
  Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy zdecydujesz się na polubienie strony / dołączenie do grupy / wybranie opcji „Obserwuj” lub w inny sposób zostawisz swoje dane na platformie zarządzanej przeze mnie, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to”, „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się ze mną.   Informuję, że zasady odnoszące się do strony/fanpage’a/grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/fanpage/grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.  
 • Odzyskiwania odrzuconych koszyków.
  W sytuacji gdy nie ukończysz składania zamówienia, otrzymasz przypomnienie o rozpoczętym, ale niesfinalizowanym zamówieniu. Dane przetwarzane będą w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci obsługi potencjalnych Klientów i Klientów. Dane te będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub wniesienia sprzeciwu.  
 • Zamieszczania komentarzy.
  W stosunku do danych widocznych na naszej Stronie przy zamieszczonym komentarzu, dane te są przetwarzane przez nas w celu administrowania Stroną i jej obsługi oraz komunikacji z Tobą w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub wniesienia sprzeciwu.   Komu możemy przekazać Twoje dane?   Przekazujemy Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w punkcie II.   W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacji ww. celów: firmie hostingowej, firmie świadczącej usługi rachunkowo-księgowe, firmie świadczącej usługi newslettera, firmie świadczącej usługi chmurowe, agencji reklamowej, asystentce, podwykonawcom, prawnikom, platformie szkoleniowej, platformie do obsługi Klientów, platformie do komunikacji video i audio oraz innym podmiotom wspierającym nas w realizacji celów przetwarzania.   Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG. W sytuacji gdy jednak będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane w RODO po spełnieniu m.in. obowiązku informacyjnego. Twoje dane mogą by przekazane:   Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA   Jakie prawa Ci przysługują?   W związku z RODO przysługuje Ci prawo:  
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • cofnięcia zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
  Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.   Przepisy prawa obowiązujące w zakresie danych osobowych   W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności RODO.   Polityka plików cookies   Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:  
 1. piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych;
 2. kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę;
 3. Google LLC;
  Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.   Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.   Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.   Możesz dokonać samodzielnie zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).   Brak wyrażenia zgody na pliki cookies może ograniczać działanie niektórych funkcjonalności na Stronie.   Wtyczki społecznościowe   Na Stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale takie jak: Facebook, Twitter, Google, Instagram, . Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są bezpośrednio na stronach usługodawców tych portali społecznościowych.   WSPÓŁADMINISTROWANIE Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook jest jest Be Better Natalia Iwanek-Nowakowska,  adres: Piłsudskiego 81b, 63-400 Ostrów Wielkopolski. NIP: 6222796592, REGON: 365386488 zwana dalej Administratorem oraz Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, zwany dalej Współadministratorem. Dane te są przetwarzane w oparciu o współadministrowanie przez ww. podmioty. Szczegółowe zasady dotyczące współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach, opisane zostały na stronie Informacje o statystykach strony .   Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i Współadministratorem.
Save settings
Cookies settings